Firma MedicX Lab przeprowadza testy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51; poz.265) oraz

aktualne normy.

RADIOGRAFIA OGÓLNA

a)   Wysokie napięcie

        Dokładność ustawienia wysokiego napięcia

Różnica pomiędzy zmierzoną wartością wysokiego napięcia a wartością nominalną nie powinna przekraczać 10% wartości nominalnej dla pełnego zakresu wysokiego napięcia.

        Powtarzalność wartości wysokiego napięcia

Dla wszystkich typów generatorów, dla wielokrotnych pomiarów odchylenie wysokiego napięcia na lampie nie powinno być większe niż 5% wartości średniej.

        Wartość wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu

Dla różnych wartości natężenia prądu różnica pomiędzy zmierzoną wartością wysokiego napięcia a wartością średnią nie powinna być większa niż 10% wartości średniej.

b)   Całkowita filtracja

        Dla wiązki użytecznej całkowita filtracja powinna być równoważna co najmniej 2,5 mm Al.

c)    Czas ekspozycji

        Dla czasu ekspozycji większego niż 100 ms różnica pomiędzy wartością zmierzoną a wartością nominalną nie powinna przekraczać 10 % wartości nominalnej.

d)   Warstwa półchłonna

                    Warstwa półchłonna nie powinna być mniejsza niż wartość minimalna określona dla danej wartości wysokiego napięcia tak, jak to przedstawia poniższa tabela.

Wysokie napięcie [kV]

Minimalna warstwa półchłonna [mm Al]

50

1,5

60

1,8

70

2,1

80

2,3

90

2,5

100

2,7

110

3,0

120

3,2

130

3,5

140

3,8

150

4,1

 

e) Wydajność lampy

        Wydajność lampy

Dla całkowitej filtracji lampy 2,5 mm Al i rzeczywistej wartości wysokiego napięcia 80 kV oraz w odległości ognisko - komora równej 1 m wydajność nie powinna być mniejsza niż 25 ^Gy/mAs.

        Powtarzalność wydajności lampy

Dla wysokiego napięcia i filtracji używanych w warunkach klinicznych np. 80 kV i filtracji 2,5 mm Al dla wielokrotnych pomiarów odchylenie wydajności nie powinno być większe niż 20% wartości średniej.

        Wydajność lampy w funkcji natężenia prądu

Dla ekspozycji wykonanych przy różnych wartościach natężenia prądu i stałym obciążeniu prądowo - czasowym odchylenie wydajności lampy nie powinno być większe niż 15% wartości średniej.

        Dawka ekspozycyjna w funkcji obciążenia prądowo - czasowego

Dla ekspozycji wykonanych przy różnych wartościach obciążenia prądowo - czasowego odchylenie wydajności lampy nie powinno być większe niż 20% wartości średniej.

f) Geometria

        Zgodnośd osi wiązki (promienia centralnego) promieniowania rentgenowskiego ze środkiem rejestratora obrazu.

Odległość pomiędzy osią wiązki promieniowania rentgenowskiego a środkiem rejestratora obrazu nie powinna przekraczać 2% odległości ognisko - rejestrator obrazu.

        Zgodność środka pola rentgenowskiego ze środkiem pola świetlnego

Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem pola świetlnego nie powinna być większa niż 1% odległości ognisko - rejestrator obrazu.

        Zgodność środka pola świetlnego ze środkiem rejestratora w szufladzie Odległość między środkiem pola świetlnego a środkiem rejestratora w szufladzie nie powinna być większa niż 1% odległości ognisko - rejestrator obrazu.

        Kolimacja ręczna

        Zgodnośd pola promieniowania rentgenowskiego z polem świetlnym

Suma różnic między krawędzią pola świetlnego a krawędzią pola promieniowania rentgenowskiego w kierunku równoległym, jak i prostopadłym do osi lampy nie powinna przekraczać 3% odległości ognisko lampy - płaszczyzna pola świetlnego. Jednocześnie suma odchyleń w obu kierunkach nie powinna przekraczać 4%.

        Ręczna kolimacja wiązki promieniowania rentgenowskiego powinna być tak ograniczona, aby cały obszar promieniowania rentgenowskiego znajdował się wewnątrz pola wybranego rejestratora.

        Kolimacja automatyczna

        Różnica między krawędzią pola promieniowania rentgenowskiego a krawędzią pola rejestratora obrazu z każdej strony nie powinna być większa niż 2% odległości ognisko - rejestrator obrazu przy jednoczesnej możliwości ograniczenia pola promieniowania do obszaru mniejszego niż pole rejestratora obrazu.

        Prostopadłośd osi wiązki (promienia centralnego) promieniowania rentgenowskiego

Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego pomiędzy osią wiązki promieniowania rentgenowskiego a płaszczyzną rejestratora obrazu nie powinno przekraczać 1,50.

g)   Oświetlenie pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego

        Oświetlenie pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego nie powinno być mniejsze niż 100 lux dla odległości ognisko - rejestrator obrazu równej 1m.

h)   Wielkość ogniska

        Dla pomiaru z użyciem fantomu ze szczeliną:

Wartości graniczne zmierzonych wielkości ognisk lampy rentgenowskiej zmieniają się w zależności od nominalnej wielkości ogniska, co zestawiono w poniższej tabeli.

Nominalna wielkość ogniska

Dopuszczalne rozmiary ogniska

lampy [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

0,60

0,60 - 0,90

0,90 - 1,30

0,70

0,70 - 1,10

1,00 - 1,50

0,80

0,80 - 1,20

1,10 - 1,60

0,90

0,90 - 1,30

1,30 - 1,80

1,00

1,00 - 1,40

1,40 - 2,00

1,10

1,10 - 1,50

1,60 - 2,20

1,20

1,20 - 1,70

1,70 - 2,40

1,30

1,30 - 1,80

1,90 - 2,60

1,40

1,40 - 1,90

2,00 - 2,80

1,50

1,50 - 2,00

2,10 - 3,00

1,60

1,60 - 2,10

2,30 - 3,10

1,70

1,70 - 2,20

2,40 - 3,20

 

i) Kratka przeciwrozproszeniowa

        Ocena obrazu kratki

Brak znaczących artefaktów w polu rejestratora obrazu dla ekspozycji wykonanej przy wysokim napięciu równym 50 kV.

        Ocena obrazu kratki ruchomej

Brak obrazu pasków kratki przy najkrótszych stosowanych klinicznie czasach.

       Jednorodność obrazu kratki

Różnica gęstości optycznych między środkiem a brzegami obrazu mierzona w kierunku ruchu kratki nie powinna przekraczać 30%. Profil rozkładu gęstości optycznych powinien spełniać warunek, że w centrum kratki gęstość optyczna powinna być największa, a spadek gęstości w kierunku brzegów powinien być symetryczny.

j) Odległość ognisko - rejestrator obrazu

        Zmierzona odległość ognisko - rejestrator obrazu nie powinna różnić się od wartości nominalnej o więcej niż 5%.

k) System automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)

        Ograniczenie ekspozycji

Maksymalne obciążenie prądowo - czasowe lampy nie powinno być większe niż 600 mAs (z wyjątkiem fluoroskopii i tomografii).

        Ograniczenie czasu ekspozycji

Czas pojedynczej ekspozycji nie powinien być większy niż 6 s.

        Ocena systemu AEC przy zmianie natężenia prądu

Różnica gęstości optycznych dla dwóch ekspozycji jednorodnego fantomu wykonanych dla jednakowych ustawień systemu AEC, jednej dla krótkiego czasu ekspozycji, drugiej dla długiego czasu ekspozycji, nie powinna być większa niż 0,3.

        Ocena systemu AEC przy zmianie wysokiego napięcia

Maksymalna różnica gęstości optycznych obrazów jednorodnego fantomu wykonanych dla różnych wartości wysokiego napięcia z zakresu używanego klinicznie nie powinna być większa niż 0,3.

        Ocena systemu AEC przy zmianie grubości fantomu

Maksymalna różnica gęstości optycznych obrazów jednorodnych fantomów o różnych grubościach z zakresu używanego klinicznie wykonanych dla tej samej wartości wysokiego napięcia nie powinna być większa niż 0,3.

        Ocena czułości komór systemu AEC

Maksymalna różnica gęstości optycznych obrazów jednorodnego fantomu wykonanych dla każdej z komór systemu AEC nie powinna być większa niż 0,3.

l) Ekrany wzmacniające

Dla każdej klasy wzmocnienia ekranu:

        Odchylenie standardowe gęstości optycznej dla wszystkich obrazów fantomu wykonanych z użyciem kasety kontrolnej nie powinno przekraczać 0,05.

        Różnica między maksymalną a minimalną wartością gęstości optycznej obrazów fantomu wykonanych z użyciem wszystkich kaset danej klasy nie powinna przekraczać 0,3.

m) Ciemnia

        Szczelność ciemni

Brak widocznych źródeł światła. Wzrost minimalnej gęstości optycznej (Dmin) na błonie po 4 minutach przy wyłączonym oświetleniu roboczym nie powinien być większy niż 0,1.

        Oświetlenie robocze

Wzrost minimalnej gęstości optycznej (Dmin) na błonie po 4 minutach przy włączonym oświetleniu roboczym nie powinien być większy niż 0,1.

n) Warunki oceny zdjęć rentgenowskich

        Luminancja w środku negatoskopu nie powinna być mniejsza niż1700 cd/m2.

        Niejednorodność negatoskopu nie powinna być większa niż 30%.

        Natężenie oświetlenia zewnętrznego powierzchni negatoskopu nie powinno być większe niż 50 lux.

o) Proces wywoływania

Podstawą do oceny procesu wywoływania są wartości ujęte w protokole optymalizacji obróbki wykonanej przez serwis. Optymalizacja polega na dobraniu takich fizycznych parametrów procesu wywoływania, dla których przy optymalnym kontraście jest uzyskiwana najwyższa czułość i najniższa

gęstość minimalna błony rentgenowskiej. Wartości ujęte w protokole optymalizacji są wartościami wyjściowymi.

        Gęstość minimalna

Gęstość minimalna nie powinna być większa niż 0,3.

        Wskaźnik światłoczułości

Różnica od wartości wyjściowej nie powinna przekraczać 15%.

        Wskaźnik kontrastowości wyrażony średnim gradientem Różnica od wartości wyjściowej nie powinna przekraczać 0,2.

FLUOROSKOPIA

Poniższe wymagania stanowią uzupełnienie testów obowiązujących dla radiografii ogólnej.

a)   Moc dawki

Spełniony musi być co najmniej jeden z poniższych warunków:

        Dla wysokich napięć używanych klinicznie moc dawki na wejściu konwencjonalnego wzmacniacza obrazu o średnicy 25 cm dla ekspozycji bez kratki przeciwrozproszeniowej z użyciem filtra ekwiwalentnego pacjentowi nie powinna przekraczać 0,8 |aGy/s przy zastosowaniu automatycznej kontroli ekspozycji i jasności; w procedurach specjalnych wykorzystujących wysoką moc dawki (np. w radiologii zabiegowej) wartość ta nie powinna przekraczać 1,0 |aGy/s.

        Dla innych wielkości wzmacniacza obrazu moc dawki jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu średnicy wzmacniacza. Moc dawki uwzględniająca promieniowanie rozproszone, mierzona na powierzchni wejściowej fantomu ekwiwalentnego pacjentowi nie powinna przekraczać 100 mGy/min.

b)   Rozdzielczość wysokokontrastowa toru wizyjnego

        dla wzmacniacza o średnicy 30 - 35 cm powinna wynosić co najmniej 0,8 lp/mm

        dla wzmacniacza o średnicy 23 - 25 cm powinna wynosić co najmniej 1,0 lp/mm

        dla wzmacniacza o średnicy 15 - 18 cm powinna wynosić co najmniej 1,4 lp/mm

c)    Progowy kontrast obrazu

        Próg rozróżnialności obiektów niskokontrastowych, przy zastosowaniu automatyki, nie powinien być większy niż 4 %.

d)   Zegar

        Ekspozycja powinna być automatycznie przerywana co najwyżej po 10 minutach.

        Ostrzegawczy sygnał akustyczny powinien się pojawiać nie później niż 30 sekund przed jej przerwaniem.

e)    Kinematografia

        Dla wzmacniacza obrazu o średnicy 23 cm dawka wejściowa na jeden obraz nie powinna być większa niż 0,2 |aGy.

f) Zgodność pola promieniowania X z polem widzenia wzmacniacza

        Stosunek pola promieniowania X do pola widzenia wzmacniacza nie powinien przekraczać 1,15.

STOMATOLOGIA

Poniższe wymagania odnoszą się do aparatów przeznaczonych do zdjęć wewnątrzustnych i stanowią uzupełnienie testów obowiązujących dla radiografii ogólnej. Aparaty do zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii powinny być kontrolowane tak, jak aparaty stosowane w radiologii ogólnej przy uwzględnieniu ich fizycznych parametrów technicznych pod kątem możliwości wykonania poszczególnych testów.

a)   Całkowita filtracja

        Dla użytecznej wiązki promieniowania X całkowita filtracja powinna być równoważna wartościom:

-  co najmniej 1,5 mm Al dla wysokiego napięcia do 70 kV;

-  co najmniej 2,5 mm Al dla wysokiego napięcia powyżej 70 kV.

b)   Odległość ognisko lampy - skóra

        Odległość ognisko lampy - skóra powinna wynosić:

-   co najmniej 10 cm dla aparatów mających ograniczenie wysokiego napięcia do 60 kV;

-  co najmniej 20 cm dla aparatów mających możliwość ustawiania wysokiego napięcia powyżej 60 kV.

c)    Zegar

        różnica między wartością nominalną i zmierzoną nie może być większa niż 20 %;

        dla wielokrotnych pomiarów czasu ekspozycji odchylenie poszczególnych wartości nie powinno być większe niż 10 % od wartości nominalnej.

d)   Wydajność lampy

        Wydajność lampy dla wysokiego napięcia w zakresie wartości 50 - 70 kV powinna wynosić 30 - 80 ^Gy/mAs dla odległości 1 m od ogniska lampy.

TOMOGRAFIA KONWENCJONALNA

Poniższe wymagania stanowią uzupełnienie testów obowiązujących dla radiografii ogólnej.

a)   Głębokość warstwy tomograficznej

        Odchylenie wartości zmierzonej od wartości nominalnej nie powinno być większe iż 5 mm.

b)   Zmiana głębokości warstwy tomograficznej

        Powtarzalność ustawienia głębokości warstwy przy przejściu z jednej warstwy do drugiej nie powinna być gorsza niż ± 2 mm.

c)    Kąt ekspozycji

        Różnica między nominalną a zmierzoną wielkością kąta ekspozycji nie powinna być większa niż 5o dla kątów większych niż 30o; dla mniejszych kątów zgodność powinna być lepsza.

e)   Jednorodność obrazu warstwy

        Obraz otworu w płycie ołowianej powinien być jednorodny a wszelkie niejednorodności powinny być zgodne z cechami charakterystycznymi dla poszczególnego typu tomografu.

f)    Rozdzielczość przestrzenna

        Tomograf konwencjonalny powinien obrazować wzór kratki o gęstości drutów odpowiadającej rozdzielczości 1,6 lp/mm.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Dla tomografii komputerowej dodatkowo obowiązują wybrane testy specjalistyczne dla radiografii ogólnej opisane w punktach: a (wysokie napięcie), b (całkowita filtracja), d (warstwa półchłonna), e (wydajność lampy, z wyłączeniem testu pierwszego), m (ciemnia), o (proces wywoływania).

Sformułowanie „wartość odniesienia" oznacza średni wynik z kilkukrotnie przeprowadzonego testu dla całkowicie sprawnego tomografu (bezpośrednio po jego instalacji i odbiorze). Wartości odniesienia należy powtórnie wyznaczać po wprowadzeniu jakichkolwiek poważnych zmian w aparacie (wymiana lampy, instalacja nowej wersji oprogramowania).

a)   Poziom szumu

        Odchylenie standardowe wartości HU w obszarze zainteresowania wielkości ok. 500 mm2 w środkowej części obrazu fantomu wodnego lub fantomu wykonanego z materiału ekwiwalentnego tkance miękkiej nie powinno różnić się bardziej niż ± 20% względem wartości odniesienia.

b)   Wartość HU

        Odchylenie w wartościach HU dla fantomu wodnego lub fantomu wykonanego z materiału ekwiwalentnego tkance miękkiej oraz materiałów o różnej gęstości powinno być mniejsze niż 4 HU od wartości odniesienia dla poszczególnych materiałów.

c)    Jednorodność HU

        Ocenę jednorodności przeprowadza się na podstawie obrazu fantomu wodnego lub wykonanego z materiału ekwiwalentnego tkance miękkiej.

        Miarą jednorodności jest różnica między średnimi wartościami HU zmierzonymi w dwóch obszarach zainteresowania wielkości ok. 500 mm2: w środku oraz w pobliżu brzegu obrazu fantomu.

        Różnica ta powinna pozostawać stała w czasie, tzn. nie odbiegać bardziej niż o ± 4 HU od wartości odniesienia.

d)   Indeks dawki

        Odchylenie wartości indeksu dawki wyznaczonego dla pojedynczej warstwy dla każdego dostępnego filtru i dla każdej grubości warstwy nie powinno być większe niż ± 20% od wartości odniesienia.

e)    Grubość warstwy

        Różnica między szerokością profilu dawki w połowie maksymalnej wysokości a wartością odniesienia nie powinna być większa niż ± 20% wartości odniesienia.

f)    Rozdzielczość wysokokontrastowa

        Różnica między zmierzoną szerokością w połowie wysokości funkcji odpowiedzi na źródło punktowe a wartością odniesienia nie powinna być większa niż ± 20% wartości odniesienia.

g)   Progowy kontrast obrazu

        Liczba widocznych obiektów o niskim kontraście powinna być zgodna z kryteriami producenta.

MAMMOGRAFIA

a) Ognisko lampy rentgenowskiej

Dla pomiaru z użyciem fantomu z wzorem radialnym:

Dla

Zmierzona wielkość ogniska lampy rentgenowskiej zarówno w kierunku równoległym, jak i prostopadłym do osi anoda - katoda nie powinna być większa niż dwukrotna nominalna wielkość ogniska.

pomiaru z użyciem fantomu ze szczeliną:

Nominalna wielkość ogniska lampy [mm]

Dopuszczalne rozmiary ogniska

w kierunku równoległym do osi anoda - katoda [mm]

w kierunku prostopadłym do osi anoda - katoda [mm]

0,10 x 0,10

0,15

0,15

0,15 x 0,15

0,23

0,23

0,20 x 0,20

0,30

0,30

0,30 x 0,30

0,65

0,45

0,40 x 0,40

0,85

0,60

 

b)   Odległość ognisko - błona

        Zmierzona odległość ognisko - błona nie powinna różnić się od wartości nominalnej o więcej niż 2 %.

c)    Geometria wiązki promieniowania X

        Położenie pola promienio wania X względem błony

Pole promieniowania X powinno wykraczać poza krawędź błony z każdej strony, ale nie więcej niż 5 mm.

        Położenie krawędzi kratki przeciwrozproszeniowej względem krawędzi błony od strony klatki piersiowej

Kratka przeciwrozproszeniowa od strony klatki piersiowej powinna wykraczać poza krawędź błony, ale nie więcej niż 4 mm.

d)   Wysokie napięcie

        Dla całego zakresu wysokiego napięcia

Różnica między nominalną i zmierzoną wartością wysokiego napięcia nie powinna być większa niż 1 kV.

        Dla wysokiego napięcia najczęściej używanego w badaniach klinicznych

Różnica między średnią z 5 pomiarów i poszczególną zmierzoną wartością wysokiego napięcia nie powinna być większa niż 0,5 kV.

e)    Warstwa półchłonna

        Grubość warstwy półchłonnej dla wysokiego napięcia o wartości 28 kV dla wszystkich typów dodatkowego filtru nie powinna być mniejsza niż 0,30 mm Al.

f)    System AEC

        Gęstość optyczna w punkcie referencyjnym

Dla obrazu fantomu (4,5 cm PMMA) wykonanego w warunkach klinicznych gęstość optyczna w punkcie referencyjnym powinna zawierać się w przedziale 1,3 -f 1,8 (zwana dalej „wartością odniesienia").

        Ocena pracy systemu AEC dla różnych poziomów zaczernienia

Zmiana wartości gęstości optycznej przy zmianie poziomu zaczernienia o jeden stopień nie powinna być większa niż 0,20. Przy zmianie poziomów zaczernienia od najniższego do najwyższego dostępny zakres wartości gęstości optycznej nie powinien być mniejszy niż 1,0.

        Powtarzalność ekspozycji

Odchylenie dawki od wartości średniej nie powinno być większe niż 5%.

        Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia

Wszystkie wartości gęstości optycznej nie powinny różnić się od wartości odniesienia o więcej niż 0,15.

        Bezpiecznik czasowy

Nieprawidłowy dobór fizycznych parametrów ekspozycji powinien być sygnalizowany w postaci alarmu lub kodu błędu, a ekspozycja powinna być przerwana.

g)   Dawka wejściowa

        Wartość dawki wejściowej dla ekspozycji referencyjnej nie powinna być większa niż 12 mGy.

Ekspozycja referencyjna oznacza ekspozycję wykonaną przy 28 kV dla fantomu referencyjnego (4,5 cm PMMA), dla której gęstość optyczna mierzona w punkcie referencyjnym obrazu fantomu (6cm od strony klatki piersiowej) wynosi 1,4 powyżej gęstości minimalnej.

h)   Jakość obrazu

• Rozdzielczość przestrzenna

Rozdzielczość w kierunku równoległym i prostopadłym do osi anoda - katoda dla każdego typu ogniska lampy nie powinna być mniejsza niż 12 lp/mm.

        Pro go wy kontrast obrazu

Kontrast dla najsłabiej widocznego obiektu (o średnicy nie większej niż 6 mm) umieszczonego w środku fantomu PMMA o grubości 4,5 cm nie powinien być większy niż 1,5%.

        Czas ekspozycji

Czas rutynowej ekspozycji dla fantomu PMMA o grubości 4,5 cm nie powinien być większy niż 2 s.

i) Wydajność i moc dawki dla lampy rentgenowskiej

        Wydajność lampy rentgenowskiej w odległości 1 m od ogniska lampy nie powinna być mniejsza niż 30 ^Gy/mAs.

        Moc dawki dla odległości ognisko - błona nie powinna być mniejsza niż 7,5 mGy/s.

j) Kompresja piersi

        Siła kompresji

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach: 13 kg -f 20 kg i powinna być stała przez co najmniej 1minutę.

        Ustawienie płytki uciskowej

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy przodem i tyłem płytki oraz lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.

Dla niesymetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy przodem i tyłem płytki oraz lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 1,5 cm.

k) Kratka przeciwrozproszeniowa

        Współczynnik pochłaniania dla kratki nie powinien być większy niż 3.

        Na obrazach kratki nie powinno być żadnych artefaktów świadczących o jej uszkodzeniu.

l) Ekran wzmacniający

        Dla ekspozycji z kasetą kontrolną odchylenie obciążenia prądowo - czasowego od wartości średniej nie powinno być większe niż 2 %.

        Dla ekspozycji z wszystkimi kasetami odchylenie obciążenia prądowo - czasowego od wartości średniej nie powinno być większe niż 5 %.

        Zakres gęstości optycznej dla obrazów fantomu z PMMA o grubości 4,5 cm wykonanych z użyciem wszystkich kaset nie powinien być większy niż 0,10.

m) Ciemnia

        Szczelność ciemni

Dodatkowe tło od nieszczelności w ciemni w ciągu 2 minut nie powinno być większe niż 0,02.

        Oświetlenie robocze

Dodatkowe tło od oświetlenia roboczego w ciągu 2 minut nie powinno być większe niż 0,05.

        Przepust

Dodatkowe tło od przepustu w ciągu kilku godzin nie powinno być większe niż 0,02. n) Proces wywoływania

Podstawą do oceny procesu wywoływania są wartości ujęte w protokole optymalizacji obróbki wykonywanej przez serwis. Optymalizacja polega na dobraniu takich fizycznych parametrów procesu wywoływania, dla których przy optymalnym kontraście jest uzyskiwana najwyższa czułość i najniższa

gęstość minimalna błony rentgenowskiej. Wartości ujęte w protokole optymalizacji są wartościami wyjściowymi.

        Gęstość minimalna

Gęstość minimalna nie powinna być większa niż 0,25 (docelowa 0,20).

         Wskaźnik światłoczułości

Różnica od wartości wyjściowej nie powinna przekraczać 10%.

         Wskaźnik kontrastowości wyrażony średnim gradientem

Różnica od wartości wyjściowej nie powinna przekraczać 0,15, przy czym wartość średniego gradientu nie powinna być mniejsza niż 2,8.

o) Warunki oceny mammogramów

        Luminancja negatoskopu

Luminancja zmierzona na środku powierzchni negatoskopu powinna zawierać się w granicach 3000 cd/m2 f 6000 cd/m2.

Odchylenie luminancji zmierzonej na środku powierzchni każdego negatoskopu od średniej wartości luminancji dla wszystkich negatoskopów używanych w pracowni nie powinno być większe niż 15%.

        Jednorodność po wierzchni negatoskopu

Odchylenie luminancji zmierzonej w dowolnym punkcie na powierzchni negatoskopu od wartości zmierzonej na środku powierzchni negatoskopu nie powinno być większe niż 30%.

        Natężenie oświetlenia zewnętrznego

Natężenie oświetlenia zewnętrznego powierzchni negatoskopu nie powinno być większe niż 50 lux.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 194; poz.1625).